Paskolos refinansavimas

Vivus greitas kreditas. Patvirtindamas šį sutikimą, Klientas individualiai patvirtina ir atitinkamas sutarties nuostatas.. Paskolos laiduotojai. Bendrovė, vykdydama savo pareigas, užtikrina asmens duomenų saugumą. Paskolos refinansavimas. Kredito gavėjas turi teisę pareikšti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Kredito gavėjas taip pat turi teisę į duomenų perkeliamumą. Esant prieštaravimams tarp šių dokumentų, pirmenybė yra teikiama šio sutikimo nuostatoms. Paskolos skoloms padengti be uzstato. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys. Visi Bendrovės darbuotojai, tarpininkai bei tarpininkų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie Kredito gavėją, Kredito davėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti Sutartį. Klientui nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovė neturės galimybės įvertinti kliento mokumo bei valdyti įsiskolinimo. Šiais tikslais Kredito davėjas perduotų turimus Kredito gavėjo duomenis savo dukterinėms, patronuojančioms, kitoms Kredito davėjo grupės įmonėms ir kredito davėjo duomenų tvarkytojams. tais atvejais, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Kredito gavėjas turi teisę atšaukti sutikimą. Kredito gavėjas turi teisę prašyti, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas ir teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

kita su išvardytais duomenimis susijusi informacija bei informacija, kurią pateikia Kredito gavėjas, reikalinga atlikti jo kreditingumo vertinimą. Kredito davėjas patvirtina, jog jis yra registruotas Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre ir Kredito gavėjo asmens duomenų atžvilgiu veikia kaip duomenų valdytojas. Nepateikus reikalingų asmens duomenų, Sutarties sudarymas ir vykdymas gali būti neįmanomas.

Refinansavimas - Kredito garantas

.

Refinansavimas - Paskolos - Paskolų klubas

. Bendrovė įgyvendina tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Šiems tikslams įgyvendinti klientas turi pateikti toliau išvardytus duomenis. Asmens duomenys tvarkomi Sutarties vykdymo ir/ar Kredito gavėjo sutikimo pagrindu. Paskolos refinansavimas. Tuo tikslu Kredito gavėjas privalo kreiptis į Kredito davėją ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Jeigu įgyvendinus šiuos Kredito gavėjo prašymus tinkamas Sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t. Kredito gavėjas turi teisę raštu prašyti Kredito davėjo sunaikinti sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus

Comments